11-07-2561

คณะทำงานศึกษาปรับบทบาท กศน. วางแผนเพิ่มบทบาทศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

   ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานศึกษาและจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ควรปรากฏอยู่ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เปิดเผยว่า คณะทำงานได้ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการการจัดการเรียนการสอนของคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา หรือ กอปศ. ร่วมหารือ ซึ่งที่ประชุมได้วางหลักการของโครงสร้าง กศน. ไว้เบื้องต้น คือ เพิ่มบทบาทศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยอยากให้ศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวเป็นเหมือนศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับตำบล มีขอบเขตภารกิจชัดเจน เป็นเหมือนศูนย์ปลายทางของทุกหน่วยงานในการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย รวมถึงอยากให้มีการประสานงานร่วมกับมูลนิธิไทยคม หรือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เนื่องจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผลิตรายการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทั้งแอพลิเคชั่น และโทรทัศน์ทางไกล ดังนั้น กศน.ควรจะใช้ประโยชน์จากจุดนี้มาเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนของ กศน.

   นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีข้อเสนอแนะว่า กศน. ไม่ควรจะมีกองหน่วยงานมาก อยากให้ภารกิจในส่วนกลางกระชับ และเพิ่มบทบทของศูนย์ กศน.จังหวัด เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงบู รณาการการศึกษาในจังหวัดทั้งหมด อย่างไรก็ตามข้อเสนอเหล่านี้เป็นเพียงการวางหลักการเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่ใช่ข้อสรุปทั้งหมด ซึ่งจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา พิจารณาต่อไป