12-07-2561

คณะกรรมการอิสระเพื่อปฎิรูปการศึกษา เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา หรือ กอปศ.ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... โดยเตรียมเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาภายในเดือน กรกฏาคมนี้ โดยที่ผ่านมา กอปศ. ได้ศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นำปรับปรุงตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ มุ่งให้การศึกษาเป็นเรื่องในระดับสากล การสร้างความมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน นำสิ่งที่ไม่สามารถจะดำเนินการได้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เช่น การกระจายอำนาจไปสู่สถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ใหม่นี้จะมีการกำหนดความช่วยเหลือต่างๆ ที่จะลงไปสู่สถานศึกษา โดยมั่นใจว่าร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้จะสามารถปฏิรูปการศึกษาได้ตามที่สังคมคาดหวัง

   ด้าน นายแพทย์ จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จะมีสาระสำคัญที่จะช่วยในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา 5 ประเด็น คือ การวางระบบการศึกษาที่รองรับความหลากหลาย / การยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในส่วนของครู ที่จะมีการจัดตั้งกองทุนการผลิตและพัฒนาครู ซึ่งจะเข้ามาช่วยระบบการผลิตครู คัดกรองผู้ที่มีความเหมาะสม เข้าสู่กระบวนการพัฒนา และคัดเลือกสถาบันผลิตครูที่มีความเหมาะสม เพื่อที่จะได้ผู้ที่มีความเหมาะเข้ามาศึกษา รวมถึงจะมีการวางระบบสนับสนุนและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สำหรับหลักสูตรและการจัดการศึกษา จะให้ความสำคัญกับการเน้นสมรรถนะที่จะสร้างคนดีแบะเก่งให้กับสังคม และเปิดโอกาสให้สถานศึกษามีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้การศึกษาที่มีคุณภาพ มีการดึงระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อการศึกษา / การให้ความเป็นอิสระกับสถานศึกษา โดยกฎหมายจะกำหนดให้มีกระบวนการและกลไกต่างๆ เข้ามาช่วยให้สถานศึกษามีอิสระในการดำเนินการ 4 ด้านหลัก ได้แก่ วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการบริหารงานทั่วไป / การบริหารจัดการระบบคุณภาพในองค์รวม ที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพไม่ใช่การตรวจสอบ นำผลการประเมินมาใช้พัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ ซึ่งในร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวจะมีเครื่องมือที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ เช่น การประกันคุณภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนา เป็นต้น / และการให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ ดำเนินการและประเมินผล ซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ จะเป็นผู้ที่ดำเนินการยกร่างแผนฯ นี้ และจะต้องเป็นแผนที่มีความรอบด้าน รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับระบบการศึกษาของประเทศ

   ด้านนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... จะมีทั้งหมด 104 มาตรา แบ่งเป็นเนื้อหา 92 มาตราและบทเฉพาะกาล 12 มาตรา ทั้งนี้ สำหรับการเสนอจะดำเนินการ 2 ทาง คือ เสนอให้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าพิจารณาในที่ประชุม ครม. และ เสนอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ