12-07-2561

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชูประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

   นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน. เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานเปิดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน. อำเภอ กลุ่มเบญจบูรพา ว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 / พ.ศ. 2545 / และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบกับในมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ซึ่งจากการติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษา ตั้งแต่ ปี 2542 เป็นต้นมาทั้ง 3 รอบ พบว่า การประเมินคุณภาพบางส่วนยังไม่สะท้อนการมีคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง อีกทั้งบางส่วนยังไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เป็นที่มาของการจัดทำแผนการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องขึ้น โดยมุ่งหวังให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดการพัฒนา สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากที่สุด โดยมีการกำหนดกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขึ้น ซึ่งสำนักงาน กศน.ได้พัฒนากรอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของ กศน.อำเภอ กศน.เขต ร่วมกับสถานศึกษา เน้นรูปแบบการประเมินผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ทั้งปัจจัยของกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์จากการดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 20 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผู้รับบริการ มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา การให้บริการ และมาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริการจัดการศึกษา

   ด้าน นางธัชชนก พลศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะประธานกลุ่มศูนย์ ได้เชิญผู้แทนจากกลุ่มเบญจบูรพา ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว นครนายก และปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ กศน.อำเภอ กศน.เขต ตาม 3 มาตรฐาน และนำความรู้มาขยายผลให้แก่บุคลากรในกลุ่ม โดยผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัดและอำเภอ รวม 209 คน มีทีมวิทยากรศึกษานิเทศก์ของ กศน.จากหลายพื้นที่มาบรรยายให้ความรู้ในการอบรม ซึ่งคาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา ความสำคัญ รวมถึงหลักการ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและปฏิบัติงานให้มีคุณภาพตามบริบทของสถานศึกษา นำไปสู่การประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สะท้อนคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไป