09-08-2561

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี จัดมหกรรมตลาดนัดอาชีพ เปิดสอนอาชีพแก่ผู้สนใจ เพื่อการมีงานทำ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

   นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 3” ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษาจากสำนักงาน กศน. ทั้ง 8 อำเภอ และประชาชน เข้าร่วมในงาน โดยศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อฝึกทักษะและพัฒนางานอาชีพท้องถิ่น ให้แก่ราษฎรในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดใกล้เคียง โดยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมการศึกษาอาชีพ เปิดให้บริการแก่ผู้สนใจ จำนวน 18 หลักสูตร เช่น การร้อยมาลัยขั้นพื้นฐาน การทำขนมมงคล 9 อย่าง การสอนดนตรีไทย การทำบายศรี / การทำเครื่องแขวน และการทำอาหารไทย

   ด้าน นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมตลาดนัดอาชีพ ครั้งที่ 3” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้เพิ่มพูนทักษะ และมีช่องทางประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ แบ่งเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อการจัดจำหน่าย กลุ่มสาธิตอาชีพ และการแสดงของผู้เรียนศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ และ กศน.อำเภอทั้ง 8 แห่ง ขณะที่ภายในงานได้รวบรวมสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมถึงงานฝีมือต่างๆ ของชาวอุทัยธานี มาให้ประชาชนที่สนใจได้เลือกโชว์ ชม ชิม ช้อป พร้อมทั้งเรียนรู้อาชีพตลอดทั้งงานด้วย