12-09-2561

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ นำข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบในปีการศึกษา 2562 เผยแพร่บนเว็บไซต์

   ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบในปีการศึกษา 2562 คือการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ แกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ แพต วิชาสามัญ 9 วิชา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา หรือ วีเน็ต การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา หรือ ไอเน็ต การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านนอกระบบโรงเรียน หรือ เอ็นเน็ต และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา หรือ บีเน็ต เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สทศ. https://www.niets.or.th เรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วยเนื้อหาการสอบ รูปแบบ จำนวนข้อสอบที่จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบ อย่างไรก็ตาม การที่ สทศ. ได้นำตัวอย่างข้อสอบที่จะทดสอบในปีการศึกษา 2562 ขึ้นเว็บไซต์ สทศ. เร็วกว่าทุกปี เพราะต้องการให้ครูนำไปใช้วางแผนในการสอนให้แก่นักเรียน รวมทั้งให้นักเรียนเข้ามาศึกษาและทดลองทำข้อสอบต่างๆ

   นอกจากนี้ สทศ. ยังได้พัฒนาระบบการทดสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นทางเลือกและขยายโอกาสทางการทดสอบ สามารถจัดทดสอบหลายครั้งได้อย่างเท่าเทียม และรองรับรูปแบบข้อสอบที่ใช้สื่อสารสนเทศ เช่น ภาพเคลื่อนไหว เสียง และสื่อผสม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน สทศ. มีสนามสอบการทดสอบ E-Testing จำนวน 11 สนามสอบ โดยตั้งอยู่ที่ สทศ. และ ศูนย์เครือข่าย สทศ. 10 แห่ง กระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากนี้ที่มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ยังเป็นศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย เพื่อให้การทดสอบมีความโปร่งใส มีคุณภาพ คุณธรรม ลดข้อร้องเรียนและสร้างความ เท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ คือ เป็นห้องสอบสีขาว สนามสอบสีขาวและศูนย์สอบสีขาว