07-12-2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188

   พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงสาระสำคัญ ของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 โดยกล่าวว่า การทำงานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 188 มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลแรงงานในภาคประมง เน้นเรื่องสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย หลักประกันความมั่นคงทางชีวิตและได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม จะช่วยให้ภาคประมงของไทยได้รับการยอมรับ มีภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงไทย รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ ให้เป็นไปตามมาตรการหรือเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการทำงานบนเรือ เช่น มาตรฐานอายุการทำงานขั้นต่ำ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน มีที่พัก อาหาร น้ำดื่มที่เพียงพอเหมาะสม รวมถึงได้รับการดูแลรักษา ทางการแพทย์ พร้อมยืนยัน กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้สร้างภาระเพิ่มเติมให้กับชาวประมง เนื่องจากจะใช้บังคับเฉพาะกลุ่มเรือประมงพาณิชย์ของไทยที่มีขนาด 30 ตันกรอสส์ขึ้นไป ที่มีอยู่กว่า 5 พันลำ และไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเรือ คาดว่า หากประเทศไทยเข้ายื่นสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้แล้ว จะเกิดประโยชน์ต่อแรงงาน ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมประมงโดยรวม เพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานและแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงกว่า 5 หมื่นคน กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหา โดยขยายเวลาการทำงาน ให้กับแรงงานประมงทะเลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ในกลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึง 30 กันยายน 2563 การนำเข้าแรงงานประมงจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว โดยการรับแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าวไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ สำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล