10-01-2562

นายกรัฐมนตรี ให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ค้นคว้าหาความรู้

   ที่ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวานนี้ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำเด็กและเยาวชน ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด มีความมานะอดทน หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม จำนวน 548 คน พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านศิลปะและดนตรี ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านกีฬาและนันทนาการ และด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ จำนวน 342 คน เข้าเยี่ยมและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนได้กระทำความดีในด้านต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก และเยาวชนในอนาคต

   โอกาสนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชมเด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัล พร้อมกล่าวมอบโอวาทแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

   นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า สิ่งที่สำคัญคือเด็กต้อง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กตัญญู และ จงรักภักดี มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นคนดีมีคุณธรรม พูดดี ทำดี ทำตนให้เป็นประโยชน์ ต่อครอบครัว สังคม มีการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นพลเมือง ที่ดีของสังคม มีความรู้รักสามัคคี มีน้ำใจ รักประเทศชาติ และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังคำขวัญที่ได้มอบให้แก่เด็กและเยาวชน ในปีนี้ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

 

   พร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมกันดำเนินงานและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นกำลังทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป