10-01-2562

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัด Fix it Center ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า จากเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ พายุโซนร้อน “ปาบึก” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ประมาณวันที่ 2-3 มกราคม ที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง บริเวณชุมชนแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ และสร้างความเสียหายอย่างมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. จึงได้จัดแผนการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุดังกล่าว โดยให้สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง วิทยาลัยเทคนิคสิชล วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ใช้แผนการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือฯ ระยะปฏิบัติการระหว่างวันที่ 3 – 22 มกราคม 2562 และสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้อื่นๆ ใช้แผนการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือฯ โดยมีระยะปฏิบัติการระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2562 ได้แก่ การให้บริการศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย การจัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center โดยนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซ่อมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร อีกทั้งยังให้การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ประกอบอาหารให้แก่ประชาชน โดยจัดครัวอาชีวะให้บริการในพื้นที่