11-01-2562

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยกรณีบางธนาคารอาจยกเลิกการใช้สมุดบัญชี ระบุ หากจะทำ ต้องมาชี้แจงก่อนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการให้บริการที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า

   นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีธนาคารพาณิชย์จะยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝาก ว่าปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยังให้บริการเงินฝากที่มีสมุดเงินฝาก หรือเอกสารการฝากเงินแก่ประชาชนโดยทั่วไป แต่ธนาคารพาณิชย์บางแห่งอาจมีการเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ไม่มีสมุดบัญชีให้แก่ลูกค้าเป็นทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าบางกลุ่มที่สะดวกใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

   อย่างไรก็ดี หากในอนาคตธนาคารพาณิชย์จะขอยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝากแก่ลูกค้าทุกประเภท ก็ควรมีการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธนาคารพาณิชย์มีการให้บริการที่เหมาะสมกับ กลุ่มลูกค้าและมีการดูแลภายหลังการขายให้ลูกค้าสามารถดำเนินการต่างๆ ได้อย่างสะดวกและได้รับ ความเป็นธรรม ตามหลักการของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม

   ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝาก ซึ่งรวมถึงบัญชีเงินฝากประเภทที่ไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากเอาไว้ หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยตรง