15-01-2562

เชิญชวนนักเรียนอายุระหว่าง 14-19 ปี งผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ globethailand.ipst.ac.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนนักเรียนอายุระหว่าง 14-19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ส่งผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสู่ความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด“นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน” เข้าร่วมการประกวด Thailand Junior Water Prize 2019 ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร เยาวชนที่สนใจ ส่งผลงานได้โรงเรียนละ 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ globethailand.ipst.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 1121