08-02-2562

กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานฝ่ายผลิตภัณฑ์สิ่งทอในไต้หวัน จำนวน 15 อัตรา พร้อมเตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานได้

   นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครพนักงานผลิต ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อไปทำงานที่ไต้หวันกับบริษัท Kingwhale Corporation (คิงเวลล์ คอร์ปอร์เรชั่น) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอและฟอกย้อม จำนวน 15 อัตรา และขึ้นบัญชีสำรองอีก จำนวน 15 อัตรา เงินเดือน 23,100 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 23,900 บาท คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20-45 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป พ้นภาระการรับราชการทหาร สายตาอยู่ในระดับ 0.8 - 1.5 และไม่บอดสี สภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง คนหางานรับผิดชอบค่าอาหารและที่พัก เดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทำเรื่องเข้าไต้หวัน เมื่อทำงานครบ 30 วัน และค่าโดยสารเครื่องบิน กลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งจัดอาหารว่างให้ฟรีช่วงทำงานล่วงเวลา ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาวุฒิการศึกษา หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

   อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้กำลังอยู่ระหว่างหางานอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานไต้หวันได้ โดยหลอกให้จ่ายเงินค่าบริการ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี เนื่องจากเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหากได้รับการคัดเลือกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เช่น ค่ารูปถ่าย / ค่าทำหนังสือเดินทาง ในกรณีที่ยังไม่มี / ค่าตรวจสุขภาพ / ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม / ค่าวีซ่า / ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน / ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด ทั่วประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 หรือโทรสายด่วน 1506 กด 2