11-02-2562

กระทรวงคมนาคม เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตรวจสอบและดูแลสภาพรถ ให้ตรงตามมาตรฐาน

   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้กำหนดมาตรการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โดยใช้มาตรการ One Transport (วัน ทรานสปอร์ต) ปลอดฝุ่น PM 2.5 คมนาคมรวมใจ ช่วยลดฝุ่น เพื่อความสุข สุขภาพดี ของประชาชน โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านมาตรการกำกับติดตามและการให้บริการรถสาธารณะ / ด้านโครงสร้างพื้นฐานและลดผลกระทบจากการก่อสร้าง / ด้านการส่งเสริมการใช้ระบบรถสาธารณะ และด้านมาตรการบังคับใช้ภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวระหว่างวันที่ 1- 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความร่วมมือเร่งรัดการดำเนินงานเป็นอย่างดี อาทิ กรมการขนส่งทางบก ได้มีการตั้งจุดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร รวม 31 จุด ใน 15 จังหวัด บน 13 เส้นทาง รวมทั้งบนมอเตอร์เวย์ขาเข้า ณ ด่านลาดกระบัง โดยมีการตรวจรถรวมทั้งสิ้น 8,002 คัน พบรถควันดำ 246 คัน และได้มีการออกหนังสือเตือน จำนวน 240 คัน

   นอกจากนี้ ยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสภาพรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รวมทั้งสิ้น 2,075 คัน พบรถโดยสารควันดำ 23 คัน และได้ประสานให้เร่งปรับปรุงสภาพให้รถมีควันดำไม่เกินร้อยละ 30 ตามวันที่กำหนด รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ลงสุ่มตรวจการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถเอกชน ประเทศรวม 1,142 แห่ง พบข้อบกพร่อง 28 แห่ง จึงได้มีการตักเตือนและระงับการดำเนินงาน 9 แห่ง

   อย่างไรก็ตามทุกการดำเนินงานขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันเร่งรัดการดำเนินงานให้เข้มงวดมากที่สุด เพื่อช่วยลดผลกระทบฝุ่น PM 2.5 และขอให้ประชาชนทุกคนนำรถส่วนบุคคลเข้าตรวจสภาพด้วย