12-03-2562

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต พัฒนางานเทคโนโลยีระบบ ส่งไฟฟ้า

   นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ผู้ชำนาญการด้านความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของประเทศและภาคเอกชนดำเนินการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและตอบสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล ซึ่งในครั้งนี้ สอศ. ได้ร่วมกับ กฟผ. จัดอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนากำลังคนระดับช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี ตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นความร่วมมือเพื่อพัฒนาสาขางานเทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาขาเฉพาะทาง อีกทั้งยังพัฒนาครูฝึกของ กฟผ. และครูประจำจาก สอศ. เพื่อร่วมกันจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีร่วมกัน ในรุ่นแรกมีนักศึกษาจำนวน 27คน ที่จบหลักสูตร และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพแล้ว และในครั้งนี้ นับเป็นรุ่นที่ 2 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีการศึกษา 2560 จำนวน 71 คน ซึ่งนักศึกษาทั้ง 71 คน ต้องผ่านการเรียนการสอนและการประเมินผลตามหลักสูตร ที่สำคัญกว่านั่นคือ การเรียนด้วยความอุตสาหะ วิริยะ จนประสบความสำเร็จโดย นักศึกษายังต้องตระหนักถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น พัฒนาองค์ความรู้ให้กับตนเองอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไร้พรมแดน และพร้อมเป็นกำลังคนของโดยนำความรู้ความสามารถที่ได้มาพัฒนาประเทศชาติต่อไป