15-03-2562

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ ต้องสร้างมาตรฐานการศึกษาไทย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมสร้างนวัตกรรมใช้เองได้

   ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 ครั้งที่ 2 โดยกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือ สกศ. ชี้แจงแนวทางดำเนินการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้าใจมาตรฐานการศึกษาชาติได้อย่างชัดเจนถูกต้อง สามารถแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้อง เชื่อมโยงและเป็นไปในทางเดียวกัน การขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาชาติไปสู่การปฏิบัติจึงมีความสำคัญและเป็นจุดสำคัญของการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม สกศ.จึงได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการนำมาตรฐานการศึกษาชาติ และหลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับรวมถึงประเภทของการศึกษา สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาทุกสังกัด ทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เหมาะสมกับทุกช่วงวัย เน้นให้สถานศึกษาสามารถสร้างอันลักษณ์ของตัวเองได้ แต่ต้องสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ชีวิตความเป็นอยู่ และมีค่าใช้จ่ายที่พอเหมาะกับการสร้างมาตรฐาน เพื่อพร้อมสู่การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย 4.0 อย่างประสิทธิภาพ

   นอกจากนี้เทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแม้กระทั่งด้านการศึกษา เช่น การเรียนออนไลน์ ที่เข้ามามีบทบาท จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในส่วนนี้ด้วย รวมถึงการส่งเสริมเด็กมีทักษะทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ในปัจจุบันมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้จะต้องขับเคลื่อนให้สร้างนวัตกรรมใช้เองภายในประเทศให้สำเร็จเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวพ้น จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง