10-04-2562

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งเป้าใช้แนวทางนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ช่วยป้องกัน การตั้งครรภ์ในเยาวชน

   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ขณะยังไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนของเยาวชนอย่างมาก ทำให้เรียนไม่จบ เกิดเป็นปัญหาเรื่องการออกกลางคัน ซึ่งมีสาเหตุจากหลายปัจจัย ทั้งจากสภาพสังคมการดำรงชีพของครอบครัว พ่อแม่ต้องทำงาน เวลาของการดูแลครอบครัวจึงน้อยลง นักเรียน นักศึกษาจึงขาดการดูแล ขาดการชี้แนะแนวทาง ที่เหมาะสม ประกอบกับปัจจุบันมีสิ่งกระตุ้น สิ่งเร้า และการเข้าถึงสื่อทุกรูปแบบในยุคโซเชียลที่ไร้ขีดจำกัด มีอิทธิพลส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมก่อนวัยอันควร อีกทั้งความไม่รู้ไม่เข้าในเรื่องอนามัย เจริญพันธุ์และการรักษาความสัมพันธ์ทางเพศที่เหมาะสม ซึ่ง สอศ. ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะชีวิต ในสถานศึกษา การสร้างวินัยเชิงบวก พร้อมกับการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้ชีวิตที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา โดยสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือ ด้วยการพัฒนานักเรียน นักศึกษาแกนนำให้มีความสามารถในการเป็นนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักเรียนที่ประสบปัญหา ในเบื้องต้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบหมายให้วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นแกนนำจัดอบรม “โครงการทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อนจิตอาสา สู่ยุค 4.0” ให้แก่ครู อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 142 แห่ง จาก 11 จังหวัด รวมจำนวน กว่า 500 คน เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ของนักเรียน นักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพิ่มทักษะการให้คำปรึกษาแก่ครูในเรื่องการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และส่งเสริมพลังเยาวชนในการช่วยเหลือ และให้คำแนะนำแก่เพื่อนที่ถูกต้อง รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการ ใช้สื่อเพื่อการรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น