14-05-2562

กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยจุดรับส่ง

   นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเตรียมความ พร้อมรับช่วงเปิดเทอม จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่กำกับดูแลความเรียบร้อย ในบริเวณจุดรับส่งและป้ายรถ ประจำทางสำคัญ รวมทั้งบริเวณโรงเรียนและสถานศึกษาที่มีการจราจรหนาแน่น อาทิ บริเวณถนนบางนา, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, บริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สะพานกรุงธน (สะพาน ซังฮี้), ถนนพระราม 6 บริเวณโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต ระหว่างวันที่ 15 ถึง 24 พฤษภาคม 2562 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 08.00 น. และช่วงเย็น 15.00 น. – 17.00 น. โดยเน้น มาตรการความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ความเพียงพอของระบบขนส่ง สาธารณะ และควบคุมดูแลการให้บริการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ป้องกันไม่ให้ฉวยโอกาส เอาเปรียบผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน นอกจากนี้ ได้ก าชับให้ส านักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยและการ ให้บริการของรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ พนักงานขับรถนักเรียนต้องได้รับ ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือเป็นผู้ ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนประจำรถ ที่ส าคัญการตรวจสอบ มาตรฐานความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล ทั้งในลักษณะรถสองแถวและรถตู้ ต้องมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ โดยที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นมั่นคงแข็งแรง กรณีเป็นรถสองแถวต้องมีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตก ส่วนรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความ กว้างของตัวรถเท่านั้น ห้ามดัดแปลงสภาพรถโดยเฉพาะการเพิ่มเบาะที่นั่ง หรือการต่อเติมกระบะท้าย ทั้งนี้ หากพบการฝ่าฝืนให้ระงับการใช้รถทันที