15-05-2562

กระทรวงมหาดไทยร่วมจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคมนี้

   นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่คณะอนุกรรมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดมหรสพสมโภชฯ พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในช่วงระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคมนี้ สำหรับในส่วนของการกำหนดชุดการแสดง ทุกจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัดขึ้น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความสง่างาม และสมพระเกียรติ บนพื้นฐานความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนภายในจังหวัด โดยได้คัดสรรการแสดงที่สะท้อนความงดงามของศิลปะพื้นบ้าน วัฒนธรรมประเพณี และอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดที่ได้มีการอนุรักษ์และสืบทอดกันมา ผสมผสานกับการแสดงร่วมสมัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลายสำหรับผู้ร่วมชมงานทุกช่วงวัย อาทิ ภาคเหนือ ฟ้อนราชสำนักล้านนา มหกรรมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา // ภาคกลาง การบรรเลงมหกรรมดนตรีไทย, การแสดงกลองยาว, และการแสดงของไทยทรงดำ // ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การแสดงหมอลำ โดย ศิลปินแห่งชาติ ป.ฉลาดน้อย และคณะ การแสดงจากสมาคมญวน และการแสดงโปงลางของสถาบันการศึกษา // ภาคใต้ การแสดงวงออเคสตร้าของวงปาริชาต วินด์ ออร์เคสตร้า จากมหาวิทยาลัยทักษิณ, โนราคณะไข่เหลี่ยม, วิเชียรศรชัย, หนังตะลุงคณะไข่นุ้ย และการแสดงพื้นบ้านโนราห์ รองเง็ง

   รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมรับชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด้วยความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกคน