26-06-2562

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หารือร่วมกับสถาบัน KOSEN Nagano College ประเทศญี่ปุ่นเพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรพรีเมี่ยม

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบัน KOSEN, Nagano College เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามรูปแบบของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสถาบัน KOSEN, Nagano College เป็นสถาบันที่เป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอนที่โดดเด่นด้านการผลิตนวัตกร การเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดการอบรมพัฒนาครู และนักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อติดตามและจัดการเรียนการสอน การสอบ ให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในหลักสูตรตามความร่วมมือกับสถาบัน KOSEN ณ ประเทศไทย

   สำหรับการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ ทางสถาบัน KOSEN ได้เชิญ สอศ. มาร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมหารือแผนการดำเนินการ ร่วมกันในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู และการแลกเปลี่ยนอื่นๆ รวมถึงหารือการจัดการศึกษาในสาขาหลักสูตรพรีเมี่ยมของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อเนื่อง 5 ปี และนักศึกษาอาขีวศึกษาที่ได้รับทุน KOSEN จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันระหว่างทั้งสององค์กร ซึ่งจากการหารือในส่วนของการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สถาบัน KOSEN ได้รับให้นักศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการเทคโนโลยี ฐานวิทยาศาสตร์ เข้าฝึกงานที่ Nagano College ปีละ 30 คน เป็นระยะเวลา 15 วัน ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ชลบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี โดยมีกำหนดระหว่างเดือนกันยายน ถึง ตุลาคมนี้