10-07-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผุดไอเดีย 5 แนวทาง คุมเข้มโครงการอาหารกลางวันนักเรียนทั่วประเทศ

   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใย เรื่อง การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน โดยกำชับให้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย ดูแลและตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันอย่างใกล้ชิด ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการคุมเข้มโครงการดังกล่าว 5 แนวทาง ได้แก่ 1.มอบนโยบายให้ทุกโรงเรียนจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันอย่างมีคุณภาพ 2. มีกระบวนการนิเทศ ติดตาม กำกับ ประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 3. มีประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนร่วมกันทำ เกษตรอินทรีย์ และนำวัตถุดิบเข้าสู่โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 4. เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อวางแผนการจัดอาหารที่มีคุณภาพ นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ และ 5. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในเรื่องการจัดอาหารที่ปลอดภัย ขยายผลสู่โรงเรียน และให้ครูผู้รับผิดชอบ เป็นนักโภชนาการประจำโรงเรียน