25-07-2562

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร เป็นความร่วมมือที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. โดยการพัฒนาบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อใช้เป็นชุดสื่อการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่ง ที่เป็นเครื่องมือของการสร้างกระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวศึกษาที่เป็นกำลังคนที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรม พณิชยกรรม เกษตรกรรมและการบริการ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศ ให้สามารถคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีวิชาชีพที่จะช่วยเพิ่มผลิตภาพและผลผลิต และส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย สวทช. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนชุดฝึก KidBright จำนวน 9,000 ชิ้น ให้กับสถานศึกษา จำนวน 180 แห่ง สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยากร รวมทั้งสิ้น มูลค่าไม่ต่ำกว่า 7 ล้านบาท

   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการร่วมพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษา สู่การเป็นนวัตกร จะดำเนินการโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และส่งเสริมการใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนโปรแกรมมิ่งในสถานศึกษา โดยในเบื้องต้นได้จัดฝึกอบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำนวน 180 แห่ง เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่นักเรียน นักศึกษาในชั้นเรียน อีกทั้งได้มีการดำเนินการคัดเลือก และจัดแบ่งสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น ซึ่งจะดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมกันนี้ในเดือนสิงหาคม ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ได้กำหนดให้มีกิจกรรม อาชีวะแฮกกาธอน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาจากทั่วประเทศได้เข้าร่วมในการแข่งขันทักษะกระบวนการประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright สำหรับการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ รอบตัวในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อไป