21-08-2562

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยัน ร่างประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอน

   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ขณะนี้การจัดทำประชาพิจารณ์เรื่องแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปี 2563 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาและจะนำเสนอให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาต่อไป โดยในการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถึงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ได้ย้ำว่าการดำเนินการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการปรับกฎระเบียบ หรือวางแนวปฎิบัติจะต้องโปร่งใสและเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงจะต้องสร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา และเด็กทุกคนจะต้องมีที่เรียน ซึ่งข้อสำคัญต้องยึดหลักการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้ง

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการทำประชาพิจารณ์เกณฑ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 นั้น จากการดูรายละเอียดเป็นที่แน่นอนว่าการรับนักเรียนในปีการศึกษาหน้า จะกระจายอำนาจไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์โดยให้ส่วนกลางทำเฉพาะปฏิทินการรับนักเรียน เพราะที่ผ่านมามีเสียงสะท้อนว่า นโยบายการรับนักเรียนออกมาจากส่วนกลางกำหนด และต้องใช้ดำเนินการเหมือนกันทุกโรงเรียน ซึ่งบริบทของแต่ละพื้นที่ มีความแตกต่างกัน และโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างจากโรงเรียนในต่างจังหวัดจึงไม่สามารถ ใช้เกณฑ์รับนักเรียนเดียวกันทั้งหมดได้ ดังนั้นเกณฑ์รับนักเรียนควรให้แต่ละพื้นที่ได้กำหนดตามความเหมาะสมเอง อย่างไรก็ตามยืนยันว่าการจัดทำร่างประกาศการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 จะเสร็จทันตาม กรอบระยะเวลาภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอน