22-08-2562

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัท ไอบีเอ็ม จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้สอดคล้อง กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้พร้อมแข่งขันในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเป็นการนำเอาความต้องการของตลาดผสมผสานกับเทคโนโลยี เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและประเทศ และถือเป็นการทำงานเชิงรุกของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรทางอาชีวศึกษาในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถเห็นเป็นรูปธรรม และตรวจประเมินคุณภาพการทำงานได้ ซึ่งไม่ใช่เพียงเฉพาะหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีที่ร่วมมือกับบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังมีพาสเนอร์กับภาคเอกชน และธุรกิจอื่นๆ เป็นเสมือนพลังที่ 3 ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนานักศึกษาอาชีวะให้มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

   ด้าน นางพรรณสิรี อมาตยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และลูกค้าคอมเมอเชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน ในโครงการ P-TECH หรือโครงการ Pathways in Technology Early College กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย ได้เสนอโครงการ P-TECH ซึ่งจะเน้นการศึกษา ในสายอาชีวศึกษา โดยใช้เวลาเรียน 5 ปี และนักศึกษาที่จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรขั้นสูง ตามสาขา ที่เรียน โดยเป็นโครงการที่ช่วยสร้างและพัฒนากําลังคนให้มีทักษะด้านไอที และ STEM Education รวมถึง มีทักษะคิดวิเคราะห์ ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน ซึ่ง P-TECH ได้รับการยอมรับจากสถานศึกษา 110 แห่งทั่วโลก อีกทั้ง ยังจะมีองค์กรภาคธุรกิจมากกว่า 600 แห่ง เข้ามาร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการแนะแนวจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอที และด้านธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเป็นการ จัดการเรียนการสอน ที่สามารถจับคู่ทักษะของผู้เรียนให้เข้ากับทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน