27-08-2562

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หารือ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวตอนหนึ่งในการมอบนโยบายให้แก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยกล่าวว่า ขณะนี้มีเวลาไม่มากในการทำงานเพื่อประเทศ ซึ่งทางกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.ขอทำงานแข่งกับเวลาจะไม่มีการพูดถึงวิสัยทัศน์ แต่เน้นการลงมือปฎิบัติจริงในการขับเคลื่อนงานอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ โดยขอพลังจากทุกคนได้ช่วยกัน สร้างให้อว.เป็นกระทรวงแห่งปัญญาและเป็นกระทรวงแห่งอนาคตของประเทศให้ได้ภายใต้การดำเนินงาน 3 ส่วน คือ การสร้างคน / สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต้องดูแลการศึกษา ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการดูแลการศึกษาในสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงมหาวิทยาลัยเองจะต้องออกจากระบบที่ล่าช้า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงออกจากยุคเดิม โดยมหาวิทยาลัยต้องมองถึงอนาคตเป็นมหาวิทยาลัยที่จะเปิดรับ สิ่งต่างๆมากขึ้น ซึ่ง 3-6 เดือนต่อจากนี้ อว. จะปลดล็อคมหาวิทยาลัยไม่ให้ติดกับดักรูปแบบเดิมด้วยการ สร้างแนวทางให้แก่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไปพร้อมกับการเติมคุณภาพและมาตรฐาน เช่น การจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี หรือการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น อีกทั้ง อว. ไม่อยากเห็นมหาวิทยาลัยแข่งขันแย่งกันเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง แต่ต้องการเห็นมหาวิทยาลัยยกระดับคุณภาพตัวเองจากลำดับรั้งท้ายขึ้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพอันดับต้นให้ได้ นอกจากนี้ การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่จะต้องตอบโจทย์พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย

   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับแผนนโยบายด้านอุดมศึกษาที่จะขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฎิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาตามศักยภาพและตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละสถาบันในระยะเวลา 3-6 เดือนนั้น ประกอบด้วย การสร้างเครื่องมือประเมินศักยภาพความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์จัดวิธีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การทำงาน ของกระทรวงและกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา หลังจากนั้น 6 เดือน จะประเมินศักยภาพและความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ เช่น การนำเสนอตัวอย่างผลงานของมหาวิทยาลัยตามกลุ่มเป้าหมาย และ 20 มหาวิทยาลัยต้องจัดทำแผนเป้าหมายยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัย จากนั้น 10 มหาวิทยาลัยจะได้รับการประเมินจัดอันดับ