29-08-2562

กรมควบคุมมลพิษ ผลักดันให้อาคารของหน่วยงานราชการเป็นต้นแบบในการจัดการ และบำบัด

   นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษ พิจารณาแนวทางและออกมาตรการในการบำบัดน้ำเสียจากอาคารสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะอาคารที่เป็นส่วนราชการควรมีการบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพื่อเป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างให้ภาคเอกชนและประชาชน ขณะเดียวกันต้องให้อาคารและสิ่งก่อสร้างในภาคเอกชนและทั่วไป รวมถึงสถานบริการต่างๆ ต้องดูแลกำกับ ไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง ทำให้ กรมควบคุมมลพิษ ทำโครงการพัฒนาอาคารราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน / สถาบันการศึกษา / โรงพยาบาล และหน่วยงานอิสระในกำกับของรัฐ ให้เป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการ หรือบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 250 แห่ง โดยกรมควบคุมมลพิษ จะตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งของอาคารที่ทำการของทางราชการให้ครบ 250 แห่ง ภายในเดือนธันวาคม 2562 เบื้องต้น ตรวจไปแล้วกว่า 100 หน่วยงาน ภาพรวมพบอาคารราชการส่วนหนึ่งยังระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ ยังไม่มีการกำหนดนโยบายด้านการจัดการน้ำเสียของหน่วยงานที่ชัดเจน และไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้ทางกรมได้เชิญหน่วยงานดังกล่าวมารับทราบแนวทางปฏิบัติการแก้ไข เพื่อให้มีการบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่ลำคลอง หากตรวจพบ และยังไม่ดำเนินการจะมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดให้ปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อส่งเสริมผลักดันให้อาคารราชการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนและภาคประชาชน