02-09-2562

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ลดเบี้ยปรับและเพิ่มค่าครองชีพ แก่ผู้กู้ยืม

   นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวว่า กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ โดยลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 เฉพาะผู้กู้ยืมเงิน กลุ่มก่อนหน้าที่ฟ้องคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 และการพักชำระหนี้หนึ่งปีสำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี โดยจะพักชำระหนี้ในงวดปี 2563 และกลับมาชำระหนี้ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยผู้กู้ยืมที่เข้าข่ายจะได้รับสิทธิ์พักชำระหนี้ที่ถือบัตรสวัสดิการมี 335,000 ราย

   พร้อมกันนี้ กยศ. ยังมีมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินกู้ยืม จากอัตราปัจจุบันให้เหลืออัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้ และเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพจึงได้มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้กับผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกเดือนละ 600 บาทต่อคน โดยผู้กู้ยืมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญเพิ่มขึ้นจาก 1200 บาท เป็น 1800 บาท ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นจาก 2,400 บาท เป็น 3,000 บาทต่อเดือน ในส่วนของการหักเงินกู้ยืมของกองทุนผ่านเงินเดือนนั้นจะสมบูรณ์ทั้งระบบในปี 2564 ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดได้ทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563