02-09-2562

นายกรัฐมนตรี สั่งการเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาคน ระบุต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง

   นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลความยากจนรายจังหวัด เพื่อนำมาพิจารณาออกแบบนโยบายแก้ปัญหาความยากจนให้ได้ตรงจุด ซึ่งการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนทั้ง 4 มิติ คือ การเข้าถึงความจำเป็นขั้นพื้นฐาน / การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพ / การหางานให้ทำ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ จำเป็นต้องได้รับการออกแบบให้ถูกต้อง ตรงจุดและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเบื้องต้น สามารถจัดออกเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อออกแบบนโยบายให้สอดรับกัน ได้แก่ กลุ่มจังหวัดเศรษฐกิจแข็งแกร่ง และมีความพร้อมสูง 29 จังหวัด เน้นการช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ / กลุ่มจังหวัดเศรษฐกิจค่อนข้างแข็งแกร่ง 8 จังหวัด เน้นหารพัฒนาอาชีพ และการหางานให้ทำ / กลุ่มจังหวัดที่ขาดเครื่องยนต์ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ หรือขาดความพร้อม 7 จังหวัด ต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต / จังหวัดที่ติดกับดักความยากจน ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วนทั้ง 4 มิติ อีก 20 จังหวัดที่เศรษฐกิจอ่อนแอ ต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ

   นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้นำข้อมูลดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของคนรายจังหวัด ประกอบด้วย 32 ตัวชี้วัด อาทิ จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี้สิน / สัดส่วนประชากรยากจน / ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของรายได้ มาประกอบการวางแผนนโยบายแก้จน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาคนระหว่างจังหวัดไปพร้อมกันด้วย