02-09-2562

กระทรวงศึกษาธิการ สร้างการรับรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน เชื่อมือศึกษานิเทศก์ ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ได้

   ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สป. ได้จัดประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวาระในการพัฒนาภายหลังปี 2015 ระยะ 15 ปี ระหว่าง ค.ศ.2016-2030 ที่ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองพันธะสัญญาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง คือ การพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง, ไม่ได้เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นเฉพาะประเทศยากจนเท่านั้น แต่ทุกประเทศก็อยู่ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องร่วมกันบรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นหลัง และการพัฒนาที่บูรณาการ หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย SDGs (เอส-ดี-จี-เอส) จะทำเพียงหนึ่งเป้าหมายหรือหนึ่งเป้าประสงค์โดด ๆ ไม่ได้ ต้องทำแบบร่วมกันบูรณาการอย่างเป็นระบบ คือ การพัฒนาได้ต้องเริ่มจากระดับท้องถิ่นขึ้นมา และการพัฒนาที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการบรรลุ ทั้งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีจากการปฏิวัติด้านข้อมูล ซึ่งมีเป้าหมายทั้งหมด 17 ข้อ ครอบคลุม 3 เสาหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้มุ่งสร้างหลักประกันว่า ทุกคนจะต้องมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง กระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม โดยการประชุมนี้ได้เชิญศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศมารับฟัง เพื่อนำตัวชี้วัดที่ SDGs กำหนดให้กว่า 100 ตัวชี้วัดไปแตกย่อยดำเนินการในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งคาดหวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นการทำงานเชิงบูรณาการกันอย่างที่ต้องการอย่างแท้จริง