04-09-2562

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลต้องเข้าถึงการศึกษา ทุกช่วงวัย พร้อมให้ กศน.เป็นกำลังขับเคลื่อน

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี มอบชุดประชาสัมพันธ์ และกระจายเสียงเคลื่อนที่เพื่อจัดการเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาให้กับผู้แทน ศูนย์การเรียนชุมชน กศน.ตำบล ในพื้นที่อำเภอครบุรี อำเภอโชคชัยและ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมารวมจำนวน 28 ชุด พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอำเภอครบุรี ศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลแชะ เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนรู้และการศึกษาอาชีพของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่า กศน.ดีเด่น จำนวน 25 คน

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานที่มีสถานศึกษา ในสังกัดกระจายอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้จัดการศึกษาสำหรับประชาชนที่พลาดและขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้รับการยกระดับความรู้ที่สูงขึ้น ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และยังได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในประเทศหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างถาวร

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพของการจัดการศึกษา กศน.เพิ่มมากขึ้น เพื่อดูแลประชาชน เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา และที่ยังขาดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมด้านอาชีพ โดยนำบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในส่วนของครู กศน.ทั่วประเทศที่ยังมีจำนวนไม่เพียงพอนั้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดี

   ทั้งนี้ การมอบชุดประชาสัมพันธ์กระจายเสียงเคลื่อนที่ จะเป็นสื่อเทคโนโลยีที่ครู กศน.จะนำไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งสามารถเข้าถึงชุมชน เป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ ให้แก่ประชาชนอย่างหลากหลาย พร้อมเข้าถึงพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล ฃยายโอกาสให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนอีกด้วย โดยผู้สนใจติดต่อขอรับบริการงานการศึกษา ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกอำเภอ และ กศน.ตำบลทุกแห่งทั่วประเทศ