05-09-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งศูนย์ขับเคลื่อนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน หวังติดตามประเมินผลแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เซ็นคำสั่งตั้งศูนย์บริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนขึ้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. แยกออกจากหน่วยงานกองทุนอาหารกลางวันที่ดำเนินการอยู่ โดยมีตำแหน่งระดับผู้อำนวยการเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะมีหน้าที่บริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในรูปแบบ การติดตามประเมินผล เพื่อให้มีรับผิดชอบโดยตรง ส่วนระดับเขตพื้นที่ให้มีคณะกรรมการบริหารอาหารกลางวันเช่นกัน

   ต่อข้อถามว่า หลายฝ่ายมองการบริหารจัดการอาหารกลางวันมาจากบุคลากรที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้น เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า เข้าใจปัญหาดังกล่าวดี แต่ไม่ใช่โรงเรียนทุกแห่งจะบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พูดถึงการแก้ปัญหาระยะยาวของโครงการอาหารกลางวันว่าอยากเสนอให้ สพฐ.จัดให้มีครูโภชนาการประจำโรงเรียน เพื่อดูแลเรื่องอาหารของนักเรียนโดยเฉพาะ เพราะการมีครูเฉพาะทางนอกจากช่วยให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้ว ยังเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตเงินอาหารกลางวันได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งในประเด็นนี้ สพฐ. ได้วางแนวทางไว้เช่นกัน ซึ่งอาจจะนำร่องโรงเรียนบางกลุ่มให้มีนักโภชนการในโรงเรียนก่อน และจะขยายผลให้ครอบคลุมต่อไป