10-09-2562

สวทช.ผนึกกำลังร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และโซ่อุปทานให้แข่งขันได้ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

   นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือ “โครงการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และโซ่อุปทานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยเป็นการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุมในทุกมิติเพื่อเตรียมพร้อมในการวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างริเริ่มสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอย่างน้อย 20 รายในระยะเวลา 24 เดือน มุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไทยในการพัฒนาคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ ทั้งในด้าน ใช้งานและความสวยงาม สร้างสรรค์แนวทางใช้ทรัพยากรทุก ๆ ด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก้ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังหวังให้เป็นโครงการนำร่องที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ประสบความสำเร็จ เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการ ด้วยการสนับสนุนอย่างครบวงจร

   ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือ มจพ. กล่าวว่า มจพ. โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบไซเบอร์-กายภาพทางการผลิต สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเน้นใช้กลไกความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการ มีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด ด้วยการสร้าง ‘ห่วงโซ่คุณค่า’ ให้สถานประกอบการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณค่าของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดที่ตอบสนองต่อการเพิ่มจุดแข็งการแข่งขันด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตด้วยระบบปฏิบัติการอัตโนมัติ

   การจัดการเทคโนโลยีบำรุงรักษาและความน่าเชื่อถือเพื่อลดความสูญเสียของเครื่องจักรและค่าใช้จ่าย การจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม การควบคุมและติดตามผลกำไรกระบวนการผลิตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และการพัฒนาระบบควบคุมและติดตามความก้าวหน้างานเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตแบบ Real Time เป็นต้น

 

   ขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ มจธ.กล่าว มจธ. โดยภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะเน้นส่งเสริมกระบวนการสร้างสรรค์การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะรับบทบาทเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ผลิตหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเข้าไปให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้นวัตกรรมให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การยืดอายุการเก็บอาหาร การลดต้นทุนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุนหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมทั้งกระบวนจัดหาวัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนกำจัดทิ้ง ที่จะสามารถนำสิ่งเหลือทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ได้

   สำหรับผู้สนใจ ขอรับการสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และการออกแบบ วัสดุและเทคโนโลยีการพิมพ์ รวมถึงคำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ติดต่อได้ที่โปรแกรม ITAP สวทช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1301 หรือที่ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2470 8571-4 และศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบไซเบอร์-กายภาพทางการผลิต สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.หมายเลขโทรศัพท์ 0 2555 2000