13-09-2562

ที่ประชุมมหาเถรสมาคม ประสานวัดที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาปรับภูมิทัศน์ เตรียมความพร้อม ขบวนเรือพระราชพิธี

   นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม ว่า ได้มีการรายงานมหาเถรสมาคม ถึงการประชุมเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 24 ตุลาคมนี้ ว่า ที่ประชุมได้มอบหมายหน้าที่ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานงานไปยังวัด ที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารคจะเคลื่อนผ่าน ซึ่งจะมีด้วยกัน 9 วัด คือ วัดราชาธิวาส / วัดเทวราชกุญชร / วัดสามพระยา / วัดบวรมงคล / วัดคฤหบดี / วัดระฆังโฆษิตาราม / วัดอรุณราชวราราม / วัดกัลยาณมิตร และวัดอมรินทราราม โดยให้ทั้ง 9 วัดดังกล่าวปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม พร้อมจัดตั้งโรงทานพระราชทาน โดยขณะที่ขบวนเรือผ่าน กำหนดให้ 6 วัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา ประกอบด้วย วัดราชาธิวาส / วัดเทวราชกุญชร / วัดสามพระยา / วัดบวรมงคล / วัดคฤหบดี/ วัดระฆังโฆษิตาราม และหากต้องการให้ทางกรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอำนวยความสะดวก ให้แจ้งประสานงานมายังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประสานงานไปยังกรุงเทพมหานคร