16-09-2562

กระทรวงวัฒนธรรม ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เน้นทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันพร้อมขยายผลของโครงการ

   นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564 ประจำปี 2562 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 250 คน เข้าร่วมในการประชุม ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรม ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม และให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ตามแนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้งนี้ กระบวนการในการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาคุณธรรมเป็นมาตรฐานเดียวกัน เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมของประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ ประชาชนมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง และสมานฉันท์รวมไทยเป็นหนึ่งเดียว

  นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมของทุกจังหวัดแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมการศาสนา ยังได้ร่วมกับวิทยากรแกนนำจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่มีผลการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเชิญวัฒนธรรมจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม มาชี้แจงทำความเข้าใจกระบวนการในการประเมิน และการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรมให้มีมาตรฐานเดียวกัน ……

  นอกจากนี้ยังจะใช้พลังบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียนช่วยขับเคลื่อนไปสู่ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินงาน โดยนำคู่มือการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในจังหวัด ที่คณะวิทยากรแกนนำได้จัดทำขึ้น มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่น่าอยู่ เป็น “สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

 

 

/////////////////////////////////////////////