17-09-2562

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมจัดกิจกรรมปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ เน้นให้เด็กทดลองอาชีพที่สนใจตามความถนัด

   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ สพท. ทั่วประเทศ แจ้งโรงเรียนทุกแห่งจัดกิจกรรม “ปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพ” เพื่อสนับสนุนนักเรียนให้ค้นพบตัวเองในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โดยให้นักเรียนได้สัมผัส และทดลองทำงานที่ตนเองสนใจ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเส้นทางการศึกษาต่อและการมีงานทำ ซึ่งจะนำไปสู่การค้นหาตัวเอง รวมถึงโรงเรียนยังได้แนะแนวพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพในอนาคตให้เด็กได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถบูรณาการการเรียนรู้ด้านอาชีพของเด็กได้อย่างเต็มตามความถนัด และความพร้อมของโรงเรียน และเชื่อมโยงไปถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   สำหรับกิจกรรมปิดเทอมเล็กกับโปรเจคอาชีพนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้วยการมีงานทำ มีอาชีพสู่การปฎิบัติ และให้สอดคล้องกับนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประกาศจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2563 ในระดับมัธยมศึกษา ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงาน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2562 สพฐ. ได้ส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ทำแบบวัดแววความถนัด ทางอาชีพ ซึ่งเหมือนเป็นประตูบานแรกในการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้เรียนได้รู้จักตนเอง โดยมีนักเรียนกว่า 2 ล้านคนได้ทำแบบวัดแววความถนัดของตัวเองและรู้ถึงความถนัดของตนเองในแต่ละด้านมากขึ้นด้วย