19-09-2562

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยืนยัน การปรับแก้เกณฑ์รับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ทันตามกรอบระยะเวลาแน่นอน

   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. กลับไปปรับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสพฐ. ปีการศึกษา 2563 นั้น เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาการรับนักเรียนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ซึ่งหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ที่ สพฐ.ได้รายงานไปนั้นเห็นด้วย 85% แต่อีก 15 % ได้มอบหมายให้ สพฐ.มาปรับปรุงแก้ไข เช่น เรื่องการประกาศ คำสั่งต่างๆ ต้องกำหนดว่าใครเป็นผู้ประกาศ และต้องเป็นผู้บริหารระดับไหน จะดำเนินการอย่างไรให้ชัดเจน เป็นต้น ส่วนเรื่องการกระจาย อำนาจนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบที่จะให้มีการกระจายอำนาจการบริหารงานไปสู่ เขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่ง ให้มีบทบาทในการทำงาน และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น ขณะนี้คณะทำงานเดิม ได้มีการปรับแก้ไข ซึ่งเป็นเพียงการแก้ไขเล็กน้อยเท่านั้น

   สำหรับการให้โรงเรียนดังสอบเข้าเรียน 100% นั้น ถือเป็นเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และขอให้แต่ละเขตพื้นที่ไปหารือต่อคณะทำงานร่างนโยบายรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 อีกรอบ ก่อนจะนำเสนออีกครั้ง ซึ่งหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่มีข้อท้วงติงอะไร ก็จะนำเสนอเข้าคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของ สพฐ. ปีการศึกษา 2563 ต่อไป อย่างไรก็ตาม การประเมินหลักเกณฑ์และแนวทางครั้งนี้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน