20-09-2562

กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษา พร้อมจัด Coaching Teams ช่วยโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานต่ำ

   ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ แต่เนื่องจากที่ผ่านมายังมีปัญหา ในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอยู่บ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในพื้นที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และให้เกิดการทำงานร่วมกันของคนในพื้นที่ โดยเน้นความเหมาะสมสอดคล้องตามบริบท ของพื้นที่นั้นๆ

   รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวมีความมุ่งหวังให้คนในพื้นที่ และเครือข่ายต่างๆ ได้ร่วมมือกันจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นศึกษานิเทศ สถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ และ หน่วยงานต่างๆ โดยให้แต่ละจังหวัดร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ที่อยู่ในระดับต่ำเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา โดยโรงเรียนกลุ่มแรกคัดเลือกให้มาเป็นต้นแบบของความร่วมมือ คือ โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตต่ำ ซึ่งแต่ละโรงเรียน ในแต่ละพื้นที่จะมีสาเหตุที่แตกต่างกัน ดังนั้น ทีมโค้ชชิงจะต้องลงไปแก้ปัญหาจริงให้แก่สถานศึกษา โดยขณะนี้ทุกจังหวัดได้โรงเรียนต้นแบบมาแล้วอย่างน้อยจังหวัดละ 1 โรงเรียน และทีมโค้ชชิงแต่ละจังหวัดก็ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจแล้ว ซึ่งล่าสุดได้มีการประชุมเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการแก้ปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเติมเต็มให้จังหวัดอื่นไปดำเนินการแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งหวังว่า Coaching Teams จะเป็นการผลักดันให้การศึกษาที่เป็นการบูรณาการความร่วมมือไปสู่เป้าหมายสุดท้ายที่ตัวเด็ก คือ ให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง