23-09-2562

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งกองลูกเสือมัคคุเทศก์ ส่งเสริม การท่องเที่ยวในท้องถิ่น นำร่อง 8 จังหวัดทันที

   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยว มีบทบาทสำคัญ และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนผู้เป็นลูกเสือ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนา ตนเอง สังคมและชุมชนได้ทุกมิติ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ร่วมกับ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ขึ้น โดยได้น้อมนำหลักสูตรจิตอาสา 904 มาใช้ ในโครงการฯ เพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาตามพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือ ในท้องถิ่นให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว โดยเบื้องต้นลูกเสือมัคคุเทศก์จะนำร่องใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง ปราจีนบุรี บุรีรัมย์ นครราชสีมา เลย เชียงใหม่ สุโขทัย และอยุธยา

   ด้าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตัวเอง ซึ่งการพัฒนาลูกเสือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกเสือได้พัฒนาความรู้ต่อยอด เพื่อประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคตได้อีกด้วย