25-09-2562

กระทรวงศึกษาธิการ เผยข้อมูลเดือนสิงหาคม 2562 มีการเก็บตกเด็กวัยเรียนคืนสู่ระบบการศึกษา กว่า 2 แสนคน

   ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดยได้จัดทำโครงการ “เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษา ของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ เด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม” เพื่อให้มีข้อมูลเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นหรือเด็กที่ไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบที่เหมาะสม ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาชีพ

   ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบด้วยนักเรียน/ ประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุ 3-18 ปี ซึ่งจากข้อมูลประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 มีจำนวน กว่า 1 ล้าน 7 แสนคน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ดำเนินโครงการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนนอกระบบการศึกษา ประจำปี 2561 ทำให้คงเหลือกลุ่มเป้าหมายจำนวน 51,769 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันเข้าไปดูแลโดยยึดแนวทางไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้จากตัวเลขกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ทางโครงการได้ดำเนินการติดตามและนำเด็กเข้าสู่ระบบได้แล้ว 226,934 คน (สองแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบสี่) หรือร้อยละ 44.43 ยังเหลืออีกจำนวนกว่า 2 แสน 8 หมื่นคน ที่ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันเร่งติดตามและนำเด็กเข้าสู่ระบบให้ได้มากที่สุด