01-10-2562

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน

   นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสังคมโลก ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล และเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั้น แวดวงการศึกษาทั่วโลกก็กำลังปรับตัวเช่นเดียวกัน เพื่อก้าวข้ามการสอนในรูปแบบเดิม ๆ สู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และสารสนเทศยุคใหม่มาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า การเรียนรู้ออนไลน์ หรือ Online Learning นวัตกรรมทางการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงการปรับปรุงระบบการศึกษาไทยให้เกิดผลอย่างแท้จริง และเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน หรือ กศน. และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินโครงการ “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” โดยในเบื้องต้นให้สำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ไปคิดพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถล็อคอินลงทะเบียนเรียนผ่าน แอพพลิเคชั่นได้ตลอดเวลาในลักษณะ Anywhere Anytime ทั้งการเรียนวิชาพื้นฐานสายสามัญ หรือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และสายอาชีพระยะสั้น ในสาขาอาชีพต่าง ๆ เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคการเรียนรู้ให้กับทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่มอายุ

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,200 คน เพื่อรับฟังนโยบายและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียง โดยในงานจะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. และต้นแบบห้องเรียนออนไลน์ดีเด่น ของ สช. พร้อมกับมีการเปิดให้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ฟรี ซึ่งผู้สมัครจะได้รับรหัสผ่านพาสเวิร์ด เพื่อสามารถนำไปเข้าระบบหาความรู้มากมายบนแอพพลิเคชั่น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดการปฏิบัติจริงต่อไป