10-10-2562

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงาน “3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ”

   ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2532 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงนั้น เมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงทราบจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2532 ต่อมาในปี 2542 ได้ทรงพระกรุณาก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือ สอวน. และทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิขึ้น ซึ่งภายหลังที่พระองค์สิ้นพระชนม์ มูลนิธิ สอวน. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินงานครบ 30 ปี พร้อมกับมูลนิธิ สอวน. ได้ก่อตั้งครบ 20 ปี ดังนั้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. มูลนิธิ สอวน. และ สพฐ. จึงได้ร่วมกันจัดงาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้า สู่โอลิมปิกวิชาการ ระหว่างวันที่ 25–26 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเทิดพระเกียรติทั้ง 2 พระองค์ที่ทรงให้การสนับสนุนโครงการมาโดยตลอด

   ด้านศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งาน 3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกพระเมตตาและ พระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 2 พระองค์, การแข่งขัน Mini Science & Math Olympiads รอบชิงชนะเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา, กิจกรรม Olympic Talk โดยอดีตผู้แทนประเทศไทย, Workshop และกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลายสำหรับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน.