10-10-2562

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กำชับทุกจังหวัด นำแนวทาง "ประชารัฐ" ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน

   นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการสั่งการ ให้ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัด นำแนวทาง "ประชารัฐ" ขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยให้มีการเสริมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ด้วยการบูรณาการร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังตลอดทั้งปี การดึงทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จิตอาสาและอาสาสมัคร ร่วมใช้มาตรการชุมชน มาตรการทางสังคมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาทิ การรณรงค์ในรูปแบบ "เคาะประตูบ้าน" การใช้ "ด่านครอบครัว" เพื่อป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ได้แก่ การเมาแล้วขับ การขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด สวมหมวกนิรภัย รวมทั้งการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและเยาวชนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / การส่งเสริมวินัยจราจรให้กับหน่วยงานภาครัฐ / การพัฒนาระบบกฎหมาย / การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ เช่น วิศวกรรมจราจร / จุดเสี่ยงและจุดอันตราย / การบริหารจัดการข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน / การรายงานข้อมูลผ่านทาง E-Report ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกเดือน / การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัย ทางถนนในระดับพื้นที่ให้เชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดังกล่าว เพื่อให้เกิดมาตรการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ต่อไป