02-12-2562

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงาน วันดินโลก อย่างยิ่งใหญ่

   ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก ซึ่งในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน กำหนดจัดงานวันดินโลกขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดิน เสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ภายใต้แนวคิด "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน" Stop Soil Erosion, Save our Future เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก

   ด้าน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า วันดินโลกปีนี้ ยังคงมีกิจกรรม ที่น่าสนใจได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร อย่างครบวงจร โดยจัดแสดงรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตแสดงภาพ 3 มิติ และการส่งเสริมให้ความรู้ กับประชาชนในการอนุรักษ์ดินให้คงความสมบูรณ์ตั้งแต่ภูเขาจนถึงทะเล เพื่อให้เห็นการป้องกันชะล้างพังทลายของดิน ไม่เพียงเท่านี้ ยังเปิดเวทีประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานเด่น การแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างหมอดินอาสา เกษตรกรและนักวิชาการ โดยในส่วนภูมิภาค ได้กำหนดให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม "วันดินโลก" ตลอดช่วงเดือนธันวาคม 2562 เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ใหัทุกคนทราบถึงสถานการณ์ทรัพยากรดิน เกิดความตระหนักในการร่วมกันปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรดิน

   สำหรับกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมของวันดินโลกปีนี้ คือ การแสดงพระธรรมเทศนา "ภูมิกถา" (พู-มิ-กะ-ถา) เป็นการเทศน์เกี่ยวกับดินและวันดินโลก ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชได้มีพระมหากรุณาธิคุณให้มหาเถรสมาคมดำเนินการให้วัดทั่วประเทศไทยได้ใช้แสดงพระธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบและร่วมกันรักษาทรัพยากรดินได้อย่างยั่งยืนและเป็นสมบัติที่มีคุณค่าที่จะส่งมอบให้แก่ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์สืบไป นอกจากนี้จะมีการมอบรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ซึ่งไทย และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ หน่วยงาน Costa Rican Soil Science Association ของสาธารณรัฐคอสตาริกา

   ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน วันดินโลก (World Soil Day) ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และร่วมเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562