14-01-2563

สำนักงาน กศน. ร่วมกับ 2 หน่วยงาน ผนึกกำลังร่วมจัดการศึกษาออนไลน์ ผ่านหลักสูตร การจัดการศึกษาทางไกล

   ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวในพิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงาน กศน. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 สำนักงาน กศน. โดยกล่าวว่า พันธกิจหนึ่งที่สำคัญ ของ กศน. คือ การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน ภาคีเครือข่ายเพื่อแสวงหาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่ประชากรทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต โดยเฉพาะในยุคนี้ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้อย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อความจำเป็นในการเรียนรู้และประชาชนในสังคมไทย ภารกิจของสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. คือจัดการศึกษาทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาต่อเนื่อง โดยใช้ระบบการจัดการศึกษาทางไกลออนไลน์ ที่ใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา สู่ประชาชนได้มากที่สุด อาทิ หลักสูตร English Program / หลักสูตรการตลาดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / หลักสูตรอาเซียนศึกษา หลักสูตรและภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน เป็นต้น พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาทางไกล / ทางออนไลน์ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบ กระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญในการเข้าถึงการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีอีกช่องทางหนึ่ง

   เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. โดยสถาบันการศึกษาทางไกลที่จะร่วมดำเนินการกับ 2 หน่วยงานพันธมิตร คือ การคิดค้นและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ โดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน สร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน และแบ่งปันและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายประชาชนเป็นสำคัญ ยกระดับการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัย ให้สามารถเรียนรู้ทักษะทางเทคโนโลยี ได้ตามความต้องการ รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้ จากข้อตกลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา การฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากร ทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษา ผลิต จัดหา และเผยแพร่สื่อเทคโนโลยีเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา พัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาออนไลน์ พัฒนาระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาทางไกล โดยในส่วนของสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย จะมีการแสวงหาพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย และจัดตั้งศูนย์การเรียน ในสถานประกอบการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพิ่มเติมมาในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย