21-01-2563

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนสตรีที่มีอายุระหว่าง 18-45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง มีรอบเดือนปกติ 3 รอบเดือน และมีความต้องการคุมกำเนิดไม่น้อยกว่าระยะเวลา 6 เดือน มาร่วมเป็นอาสาสมัครการศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่ม ายะเอียด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนสตรีที่มีอายุระหว่าง 18-45 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง มีรอบเดือนปกติ 3 รอบเดือน และมีความต้องการคุมกำเนิดไม่น้อยกว่าระยะเวลา 6 เดือน มาร่วมเป็นอาสาสมัครการศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่ม แสดงถึงภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดในสตรีวัยเจริญพันธุ์ระหว่างการบริหาร การคุมกำเนิดรูปแบบชนิดฝังยา 1 หลอดใต้ผิวหนัง และการคุมกำเนิดรูปแบบชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ผู้สนใจร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสอบถามรายะเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2419 4736 ถึง 7 (อ่านหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำสองครั้ง)