04-02-2563

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2392 5952 ถึง 5 ต่อ 1119 หรือ 2027

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีโอกาสเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการค่ายฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น พร้อมทั้งเติมเต็มความสนุกสนานด้วยกิจกรรมนันทนาการ และเกมวิทยาศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมนี้จะทำให้ช่วงเวลาปิด ภาคเรียนฤดูร้อนของเยาวชน เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เป็นประโยชน์สูงสุด โดยกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนครั้งนี้ มีจำนวน 7 ค่าย และแต่ละค่ายจะมีกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัดกิจกรรม ค่าลงทะเบียน และช่วงเวลาจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไป โดยผู้ปกครองที่สนใจเลือกค่ายพิจารณาให้เยาวชนของท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเหมาะสมได้ ซึ่งผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2392 5952 ถึง 5 ต่อ 1119 หรือ 2027 ในวันและเวลาบริการ)