11-02-2563

สถานีวิทยุศึกษา รับสมัครผู้ประกาศและอ่านข่าว ผู้สนใจสมัคร ติดต่อได้ทาง Inbox หรือโทร 02 354 5730 ต่อ 329

ประกาศ!! สถานีวิทยุศึกษา รับสมัครผู้ประกาศและอ่านข่าว

ด้วยสถานีวิทยุศึกษาโดยส่วนบริหารงานสถานีวิทยุศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศและอ่านข่าวทางสถานีวิทยุศึกษา(เพิ่มเติม) จำนวน ๔ คน เพื่อความเหมาะสมตามช่วงเวลาการออกอากาศของสถานีวิทยุศึกษา ซึ่งจัดการออกอากาศ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ วันละ ๒ ผลัด ผลัดแรกเวลา ๐๖.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. และผลัดที่สองเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ผู้สนใจสมัคร ติดต่อได้ทาง Inbox หรือโทร 02 354 5730 ต่อ 329