16-04-2563

กรมอนามัย ย้ำเจ้าของตลาด ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขอนามัยในตลาดสดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการป้องกันโรคโควิด-19

   แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรมอนามัยได้มีข้อแนะนำการปฏิบัติภายในตลาดสด โดยขอให้เจ้าของตลาด ต้องจัดให้มีจุดคัดกรอง พ่อค้า แม่ค้า ผู้บริโภค เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ต้องดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณพื้น ทางเดิน แผงจำหน่ายสินค้าอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ด้วยน้ำผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโดยคลอรีนเข้มข้น หากกรณีพบผู้ป่วยหรือมีความเสี่ยง ให้เพิ่มความเข้มข้นของคลอรีนในการล้างทำความสะอาด โดยขอให้ล้างตลาดฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนเข้มข้นทุกสัปดาห์ในช่วงนี้ พร้อมทั้งจัดให้มีพื้นที่ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง เช่น ที่จับสายฉีดชำระ / ที่รองนั่งโถส้วม / ที่กดโถส้วม / โถปัสสาวะที่เปิดก๊อก / อ่างล้างมือ และกลอนประตูหรือลูกบิด รวมทั้งทำความสะอาดก๊อกน้ำที่ใช้ภายในตลาด มีการระบายอากาศที่เหมาะสม และควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด-19 ทางช่องทางให้ความรู้ต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย

   นอกจากนี้ ผู้ที่ดูแลความสะอาดและผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะภายในตลาดสด ขณะปฏิบัติงานให้ใช้หน้ากากผ้า สวมถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อนรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะ และใส่ถุงขยะ ปิดปากถุงให้มิดชิด นำไปรวบรวมไว้ที่พักขยะแล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งภายหลังปฏิบัติงาน หากพบว่าผู้จำหน่ายอาหาร หรือผู้ปฏิบัติงานในตลาด มีอาการป่วยไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ต้องให้หยุดงาน และไปพบแพทย์ทันที