05-05-2563

กรมศิลปากร เชิญชวนประชาชน ติดตามองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ดนตรี และโบราณคดี ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของกรมศิลปากร

   นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ จัดทำข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมและข้อมูลทางวิชาการ งานค้นคว้า วิจัย ในรูปแบบที่น่าสนใจและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น infographic (อินโฟกราฟฟี่) / วีดีทัศน์ /ภาพเล่าเรื่อง และการใช้ภาษาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย นำเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการเพิ่มช่องทางในการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณชน ซึ่งกรมศิลปากรเป็นสถาบันที่ดำเนินงานทางด้านวิชาการใน 4 สาขาหลัก ประกอบด้วย งานด้านนาฏศิลป์และดนตรี / โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ / งานด้านภาษา เอกสาร และหนังสือ /งานด้านศิลปกรรมและช่างศิลป์ไทย ซึ่งบุคลากรมีองค์ความรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมสั่งสมอยู่มาก รวมถึงได้เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งการจัดพิมพ์หนังสือ การจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเนื้อหาให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลทางวิชาการได้ตลอดเวลา ซึ่งที่ผ่านมาการเข้าถึงองค์ความรู้อาจจะจำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่ศึกษาหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติแขนงต่างๆ แต่จากการที่กรมศิลปากรได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงและปรับรูปแบบให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามองค์ความรู้จากกรมศิลปากรได้ที่ facebook fanpage : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร