08-05-2563

ที่ประชุม ทปอ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ออก 7มาตรการ ช่วยนักศึกษา ผู้ปกครอง

   ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประธานคณะกรรมการที่ประชุมอธิการบดี หรือ ทปอ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า ที่ประชุม ทปอ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 46 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัย 41แห่ง วิทยาลัย 17แห่ง และสถาบัน 6 สถาบัน ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือและเยียวยาคณาจารย์ ผู้ปกครองและนักศึกษาของทุกสถาบัน ที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ใน 7มาตรการ ดังนี้ มาตรการที่ 1.จัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว โดยเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนสงเคราะห์ตาม พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / 2.จัดการเรียนการสอน ออนไลน์ โดยจัดหาซอฟแวร์ที่ทันสมัย รวมทั้งดำเนินการจัดสหกิจศึกษาออนไลน์ และดูแลนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาได้ทันเวลา / ผ่อนผันระยะเวลาการจ่ายค่าเล่าเรียน และการแบ่งชำระ ค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือนรวมทั้งพิจารณางดเก็บ หรือ คืนเงิน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม ในบางรายการ / 4.ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และการประกันสุขภาพ ในกรณีนักศึกษา และบุคลากร ติดเชื้อโควิด-19 / มาตรการที่ 5.การช่วยเหลือชุมชนและสังคม โดยเตรียมความพร้อมใช้สถานที่เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักกัน ตั้งกลุ่มจิตอาสาในการผลิตแอลกอฮอล์เจลและหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปรวมถึงทำการสำรวจ และวิจัยร่วมกับองค์กรทั้งภายในและระหว่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการต่อไป / 6.ประสานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และ นวัตกรรมในการขจัดข้อจำกัดต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีสิทธิในการกู้ยืมเงิน กยศ.ได้มากขึ้น และ 7.การว่าจ้างบัณฑิต และนักศึกษาทำงานในสถาบัน รวมถึงจัดตั้งตลาดออนไลน์ ให้แก่ศิษย์เก่ามีรายได้ จากการประกอบธุรกิจดีขึ้น อาทิ ตลาดสยามมาร์เก็ตเพลส