01-06-2563

กรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือนประชาชนในการป้องกัน 9 โรคและ 4 ภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝน

   นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ออกประกาศเรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2563 เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได้อย่างถูกต้อง ในฤดูฝน มีแนวโน้มจะพบโรคและภัยสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยโรคที่ต้องระวังช่วงฤดูฝน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มโรคติดต่อระบบ ทางเดินหายใจ ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ และปอดอักเสบ ติดต่อทางการสัมผัสน้ำมูก น้ำลายหรือไอจามรดกัน ป้องกันได้ด้วยการรักษาสุขภาพ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้อง คลุกคลีกับผู้อื่น ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น, กลุ่มโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำ ได้แก่ อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษและอหิวาตกโรค ป้องกันได้ด้วยการล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังประกอบอาหาร กินอาหาร หรือหลังจากการเข้าห้องน้ำทุกครั้ง กินแต่อาหารสะอาด ปรุงสุกใหม่ ไม่กินอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ หรือมีแมลงวันตอม, กลุ่มโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ได้แก่ ไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา ป้องกันได้ด้วยการไม่ให้ถูกยุงกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ,กลุ่มโรคติดต่อที่สำคัญอื่น ๆ ในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคฉี่หนูและโรคมือ เท้า ปาก

   ส่วนภัยสุขภาพ ได้แก่ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า อันตรายจากการถูกสัตว์มีพิษกัดและอันตรายจากการกินเห็ดพิษ ซึ่งนอกจากออกประกาศแจ้งเตือนให้ระวังโรคและภัยสุขภาพไปยังหน่วยงานในพื้นที่แล้ว ยังได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพื่อควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ รวมถึงสื่อสารความรู้แก่ประชาชน เพื่อลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชาชนให้ได้มากที่สุด