01-06-2563

กรมสรรพากร ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการ การนำส่ง และการชำระภาษีอากร สำหรับเดือนภาษี มีนาคมถึงเดือนสิงหาคม 2563 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

   นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ การนำส่งและการชำระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ให้ผู้ประกอบการที่ยื่น แบบภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตทุกราย เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระและปลอดภัยจากการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 รวมทั้งเพื่อเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการรณรงค์ ให้ผู้ประกอบการอยู่บ้าน ลดการเดินทาง และมีการเว้นระยะห่างทางสังคม ในส่วนของการขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบฯให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ตในครั้งนี้ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 / ภ.ง.ด.2 / ภ.ง.ด.3 /ภ.ง.ด.53 และ ภ.ง.ด.54 ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้าและบริการภายในประเทศ / ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการจ่ายค่าบริการไปต่างประเทศ / และภาษีธุรกิจเฉพาะ / โดยเดือนภาษีระหว่างมีนาคม - เมษายน 2563 ยื่นภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 / เดือนภาษีพฤษภาคม 2563 ยื่นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 / เดือนภาษี มิถุนายน 2563 ยื่นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 / เดือนภาษีกรกฎาคม 2563 ยื่นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และเดือนภาษี สิงหาคม 2563 ยื่นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ